Wednesday, May 7, 2008

Shlomo Nitzan Nira Rabinovitch - Lechu Neranena - 1969 - Israel - chassidic

שלמה ניצן ונירה רבינוביץ' - לכו נרננהTracks:
01. Siman Tov Umazal Tov
02. Ya Ribon Olam
03. Veheshiv Lev Avot
04. Darkecha Elokeynu
05. David Melech Israel Chay Vekayam
06. Keytzad Merakdin Lifney Hakala
07. Nigun Sameach
08. Ata Echad Veshimcha Echad
09. Oshia Et Amcha
10. Baruch Elokeynu
11. Yedid Nefesh Av Harachaman
12. Git Areyn Nechama Lecha (Havu Nechamot)

01. סימן טוב ומזל טוב
02. י-ה ריבון עולם
03. והשיב לב אבות
04. דרכך אלוקינו
05. דוד מלך ישראל חי וקיים
06. כיצד מרקדין לפני הכלה
07. ניגון שמח
08. אתה אחד ושמך אחד
09. הושיע את עמך
10. ברוך אלוקינו
11. ידיד נפש אב הרחמן
12. (גיט אריין נחמה לך (הבו נחמות

Ripped from CD
Thanx to B

No comments: