Thursday, July 10, 2008

Yoni Rechter - Hitkavnut - 1979 - Israel - jazz/rock/prog/pop

יוני רכטר - התכוונותTracks:
01. Yom Yefe
02. Lo Makirim
03. Ze Kol Ma Sheyesh
04. Hitkavnut
05. Halayla Bachalom
06. Bitnua Matmedet
07. Shuv Hi Kan
08. Vegeshem Yored
09. Fantasya
10. Layla Vayom

01. יום יפה
02. לא מכירים
03. זה כל מה שיש
04. התכוונות
05. הלילה בחלום
06. בתנועה מתמדת
07. שוב היא כאן
08. וגשם יורד
09. פנטסיה
10. לילה ויום

Ripped from CD


No comments: