Wednesday, June 18, 2008

Hakol Over Chabibi - Lahitey Shnot Hachamishim Baaretz Uvaolam - 1975 - Israel - pop/oldies

הכל עובר חביבי - להיטי שנות החמישים בארץ ובעולםMembers:
Shlomit Aharon
Yuval Dor
Ami Mendlman
Tzvi (Kiki) Rotshtein

Tracks:
01. Chabibi
02. Hey Vivo
03. Machrozet shirey ha-Platers
04. Hayo Hayo Ey Paam Bachurim
05. Little Darling
06. Machrozet Shirey Yeladim
07. Rock Around The Clock
08. Que Sera Sera
09. Shir Bokrim
10. Hen Efshar
11. Machrozet Shirim Mitkufat Hatzena
12. Shir Al Tzvika
13. Machrozet Shirim Teymaniyim
14. Al Na Tomar Li Shalom
15. Machrozet Siyum

01. חביבי
02. היי ויוו
03. מחרוזת שירי הפלאטרס
04. היה היו אי פעם בחורים
05. Little Darling
06. מחרוזת שירי ילדים
07. Rock Around The Clock
08. Que Sera Sera
09. שיר בוקרים
10. הן אפשר
11. מחרוזת שירים מתקופת הצנע
12. שיר על צביקה
13. מחרוזת שירים תימניים
14. אל נא תאמר לי שלום
15. מחרוזת סיום

Ripped from CD
Thanx to B

No comments: